Độ mặn và cách kiểm soát độ mặn trong trong nuôi tôm
Cách đo độ mặn đúng chuẩn bằng khúc xạ kế
Các phương pháp đo độ mặn hiện nay?